Συμπίεση ωλενίου νεύρου

Το ωλένιο νεύρο είναι κυρίως ένα νεύρο που ευθύνεται για την κίνηση.

Στον αγκώνα μπορεί το νεύρο σε δύο διαφορετικές ανατομικές θέσεις να συμπιεστεί.

Στην ωλένια αύλακα

2